Hypnabilita

01.06.2022
Kouř
Kouř

Předpokladem pro navození stavu hypnózy je individuální schopnost jedince pohroužit            se do hypnózy, zvaná hypnabilita. Tato schopnost je velmi nápomocna, například, když lidé chtějí přestat kouřit, nebo když chtějí zhubnout. Hypnabilita se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít navozená hypnóza různou hloubku. Většinou se chápe jako vlastnost, kterou lze měřit psychometrickými škálami. Základní hypnabilita je určena maximální hloubkou hypnózy,    do které se může subjekt pohroužit za normálních podmínek. Děti na rozdíl od dospělých reagují více na hypnotizaci senzoricko-halucinatorního typu než na uspávací techniku                  se zavíráním očí. V dospělosti je hypnabilita značně stabilním samostatným osobnostním rysem. Koreluje významně s bdělou sugestibilitou a do jisté míry souvisí s prožitkovými schopnostmi, jako je představivost a tvořivost. Účinky systematického nácviku hypnotického reagování jsou významné. 

Výzkumy svědčí pro podstatnou roli převážně vrozených vlastností. Hypnabilita je v populaci rozložena jako jakákoli jiná vlastnost - nejvíce lidí je středně hypnabilních a směrem k oběma krajnostem jich ubývá. Nehypnabilních je cca 10 % osob, 1 až 2 % jsou tzv. hypnotičtí talenti. Patříte mezi ně ? Vyzkoušejte :-)

,